Regulamin serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE GATE

  • §1. Postanowienia Wstępne

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki:

  A. korzystania ze Sklepu Internetowego;
  B. świadczenia Usług drogą elektroniczną; oraz
  C. zawierania umów sprzedaży na odległość;
  w Serwisie GATE pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl. Usługodawcą / Sprzedającym jest spółka GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493.
  ‎ 
  Kontakt z Usługodawcą Użytkownik / Klient mogą uzyskać
  pod adresem e-mail: online.store@gatee.eu
  lub pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej: +48 12 210 05 23.
  ‎ 
  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do innych podmiotów korzystających z Serwisu.‎ 

 

 


 

 

 • §2. Definicje

  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  A. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie GATE.
  B. Usługodawcy / Sprzedającym – oznacza to GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Torowej 3H, 30-435 Kraków, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowaną pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493;
  C. Użytkowniku / Kliencie – oznacza to:
 • osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę fizyczną, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli może zawrzeć Umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownikiem / Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, przy czym w przypadku nie ukończenia przez osobę fizyczną osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
 • osobę prawną;
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
  która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z Usług. Użytkownik / Klient może być Konsumentem;
  D. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  E. Stronie – oznacza to odpowiednio Usługodawcę / Sprzedającego lub Użytkownika / Klienta;
  F. Serwisie – oznacza to serwis internetowy GATE, dostępny przez sieć Internet, znajdujący się pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl, stanowiący zorganizowaną platformę internetową, za pośrednictwem której świadczone są Usługi, obejmujący domenę „gatee.eu”, „gatee.pl” oraz ich subdomeny, którymi dysponuje i zarządza Usługodawca;
  G. Sklepie Internetowym – oznacza to sklep internetowy GATE, dostępny przez sieć Internet, w Serwisie, pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt;
  H. Umowie – oznacza to Umowę o świadczenie Usług zawartą w Serwisie, w postaci elektronicznej, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (umowa zawarta na odległość);
  I. Umowie Sprzedaży – oznacza to umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (umowa zawarta na odległość);
  J. Usługach – oznacza to usługi Serwisu, tj. usługi świadczone drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania ze stron i funkcjonalności Serwisu, w szczególności ze Sklepu Internetowego;
  K. Produktach – oznacza to Towary lub Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dostępność i opis Towarów oraz Usług Dodatkowych w Sklepie Internetowym były aktualne. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o braku dostępności telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Prezentowanie w Sklepie Internetowym Towarów i Usług Dodatkowych nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty;
  L. Towarze – oznacza to:
 • rzecz ruchomą lub,
 • aktualizacje/ulepszenia oprogramowania sprzętowego urządzeń dystrybuowanych przez Sprzedającego w celu poszerzenia ich funkcjonalności (ang. „firmware upgrade”) dostępne w Serwisie pod adresem: https://gatee.eu/upgrade.php,
  które są przedmiotem Umowy Sprzedaży;
  M. Usłudze Dodatkowej – oznacza to usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z charakterem sprzedawanych Towarów;
  N. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  O. Dacie Sprzedaży – oznacza to datę przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Klienta. Samo złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży;
  P. Danych Osobowych – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  Q. Informacjach – oznacza to wszelkie dane, informacje i jakiekolwiek inne treści wprowadzane do Serwisu lub przesłane za pośrednictwem, do lub z Serwisu;
  R. Sile Wyższej – oznacza to jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, które było trudne do przewidzenia, a któremu nie można było zapobiec bez niestandardowych działań lub nakładów, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, pożary, zalania, epidemie, stany zagrożenia epidemicznego;
  S. Koncie – oznacza to konto Klienta w Serwisie. Na Koncie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
  T. Koszyku – oznacza to element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów; powyższe nie dotyczy Produktów stanowiących aktualizacje/ulepszenia oprogramowania sprzętowego urządzeń dystrybuowanych przez Sprzedającego, które można zamówić bezpośrednio na stronie https://gatee.eu/upgrade.php;
  U. Kodeksie Cywilnym – oznacza to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  V. Ustawie o prawie autorskim – oznacza to ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  W. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  X. Ustawie o prawach konsumenta – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  Y. Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – oznacza to ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  Z. Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  AA. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Wszystkie terminy zdefiniowane w Regulaminie, pisane wielką literą mają takie samo znaczenie w całym Regulaminie, bez względu na ich formę fleksyjną lub liczbę gramatyczną, chyba że co innego wynika z Regulaminu.
  3. Tytuły przypisane do paragrafów nie mają mocy prawnej i służą wyłącznie, jako techniczne oznaczenia ułatwiające orientację w strukturze Regulaminu.

 

 


 

 

 • §3. Zasady Ogólne  1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną, na odległość, zgodnie z Regulaminem. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
  2. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym na odległość, zgodnie z Regulaminem. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.
  3. Załączniki, o których mowa w Regulaminie, stanowią integralną część Regulaminu.
  4. Użytkownik / Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
  5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  6. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w Dacie Sprzedaży.
  7. Rozwiązanie Umowy następuje w dowolnym momencie w szczególności przez usunięcie plików Cookies, wylogowanie z Serwisu oraz zaprzestanie korzystania z Usług. Rozwiązanie Umowy może nastąpić również na zasadach określonych w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zobowiązania Stron z tytułu zawartych Umów Sprzedaży.
  8. Usługodawca może wstrzymać się ze świadczeniem Usług, w całości lub w części, w szczególności, gdy Użytkownik:
  A. narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  B. narusza postanowienia Regulaminu;
  C. narusza postanowienia Umowy;
  D. w przypadku prowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych. O planowanych przerwach Usługodawca informuje z wyprzedzeniem;
  E. w przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobów Użytkownika, Usługodawcy lub osób trzecich;
  Wstrzymanie się ze świadczeniem Usług nie ma wpływu na zobowiązania Stron z tytułu zawartych Umów Sprzedaży.
  9. Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia działalności Usługodawcy, zamknięcia Serwisu, cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków niezbędnych do świadczenia Usług, albo zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, chyba że byłoby to niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  10. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:
  A. narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  B. narusza postanowienia Regulaminu;
  C. narusza postanowienia Umowy;
  D. działa na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich.
  11. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy może nastąpić przez przesłanie pisemnego oświadczenia albo wiadomości e-mail na adres Usługodawcy, o treści z której jednoznacznie wynika wola rozwiązania Umowy. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: online.store@gatee.eu.
  12. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.
  13. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i rynki zagraniczne.

 
 

  • §4. Składanie Zamówień

  1. Przeglądanie Produktów w Sklepie Internetowym, ani składanie Zamówień, nie wymaga założenia Konta. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem Konta, albo przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia (bez zakładania Konta i bez logowania).
  2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przez e-mail oraz telefonicznie.
  3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub e-mail można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożenie Zamówienia telefonicznie jest możliwe wyłącznie w godzinach od 9 do 16 czasu środkowo europejskiego UTC+01:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  4. Aby złożyć Zamówienie na Towar stanowiący rzecz ruchomą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient:
  A. wybiera Produkt;
  B. wybiera Ilość Produktów (wybór ilości Produktów możliwy jest również w Koszyku);
  C. klika przycisk „DO KOSZYKA”, a następnie „KONTYNUUJ ZAKUPY”, jeśli kontynuuje zakupy, albo „POKAŻ KOSZYK”, jeśli jest gotowy złożyć Zamówienie;
  D. po przejściu do Koszyka, loguje się na Konto, albo podaje niezbędne dane umożliwiające realizację Zamówienia:
 • dane Klienta;
 • adres dostawy;
 • dane do faktury (opcjonalnie);
 • walutę transakcji;
 • metodę wysyłki;
 • metodę płatności;
 • notatki i sugestie (opcjonalnie);
  E. zaznacza okno akceptacji warunków sprzedaży (Regulamin);
  F. klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”;
  G. w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „PayPal” - zleca płatność.
  5. Aby złożyć Zamówienie na Towar stanowiący aktualizacje/ulepszenia oprogramowania sprzętowego urządzeń dystrybuowanych przez Sprzedającego (treści cyfrowe) Klient:
  A. podaje na stronie https://gatee.eu/upgrade.phpnumer seryjny swojego urządzenia;
  B. wybiera Produkt;
  C. podaje niezbędne dane umożliwiające realizację Zamówienia:
 • dane Klienta;
 • dane do faktury (opcjonalnie);
 • metodę płatności;
  D. zaznacza okno akceptacji warunków sprzedaży (Regulamin);
  E. klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”;
  F. w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „PayPal” - zleca płatność.
  6. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo podał niezbędne dane, zaznaczył okno akceptacji warunków sprzedaży oraz kliknął przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, a w przypadku sprzedaży za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient prawidłowo podał niezbędne dane, poinformował Sprzedającego, że akceptuje warunki sprzedaży oraz że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia.
  8. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, albo brak jest Produktu lub płatności Klienta, Sprzedający kontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie jest możliwy, jest utrudniony albo nie można uzupełnić danych lub brak jest Produktu lub terminowej płatności Klienta, Sprzedający może anulować Zamówienie.
  9. Umowa Sprzedaży jest skutecznie zawarta w Dacie Sprzedaży, a więc po złożeniu Zamówienia przez Klienta i potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedający potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży na adres Klienta.
  10. Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia nie wcześniej niż z momentem zaksięgowania całej płatności Klienta na rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedającego.
  11. Klient może skorzystać z opcji rejestracji i logowania, tj. zapamiętania jego danych w celu ułatwienia procesu składania Zamówień. W tym celu Klient powinien zarejestrować się w Serwisie oraz podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Konta. Login Klienta to podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta w procesie rejestracji. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy / Sprzedającego.

 

 


 

 

 • §5. Płatności

  1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami całkowitymi z uwzględnieniem ewentualnych podatków. Wybór dostawy Produktów stanowiących rzecz ruchomą za pośrednictwem firmy kurierskiej przez Klientów spoza Unii Europejskiej daje możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. W celu uzyskania dokładnych informacji klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym, pisząc na adres e-mail: online.store@gatee.eu.
  2. Klient może wybrać walutę sprzedaży spośród EURO, USD, PLN.
  3. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru. Sprzedający informuje Klienta o kosztach dostawy i dolicza koszty dostawy do ceny sprzedaży Produktu. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od rodzaju transportu oraz wartości Zamówienia. Klient może zapoznać się z kosztami poszczególnych opcji dostawy w czasie składania Zamówienia. W przypadku dostępności opcji odbioru osobistego, odbiór osobisty jest bezpłatny.
  4. Płatności mogą być dokonane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „PayPal”, przy pomocy honorowanej karty kredytowej, debetowej lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku niektórych Produktów Sprzedający może ograniczyć metody płatności, o czym informuje Klientów. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności za pośrednictwem „PayPal”, Klientowi naliczona zostanie na rzecz operatora płatności „PayPal” dodatkowa opłata zgodna z regulaminem i cennikiem tego operatora, o której zostanie on poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
  5. Płatności powinny być dokonane natychmiast po złożeniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w Sklepie Internetowym w sekcji Koszyk danego Produktu.
  7. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
  8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, jak również do przesyłania w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. 


 

 

 

 • §6. Dostawy Towaru

  1. Dostawy Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym są realizowane na terytorium całego świata, z zastrzeżeniem ograniczeń terytorialnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego, a w przypadku Towaru stanowiącego treści cyfrowe – pobranie tych treści na odpowiednie urządzenie.
  3. Towar wysyłany jest w terminie 1-3 (od jednego do trzech) dni roboczych od zaksięgowania Płatności. W niektórych przypadkach Towar może być wysłany w terminie późniejszym. Dotyczy to również Towarów w przedsprzedaży. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Klienta o terminie wysyłki. Orientacyjny Termin dostarczenia przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz kraju destynacji i wskazany jest w momencie składania Zamówienia. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na stronach Serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania całej płatności Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego, zwykle 1-2 (od jednego do dwóch) dni roboczych. Jednocześnie w przypadku krajów spoza Unii Europejskiej ze względu na odległość oraz potencjalne kontrole celne czas dostawy może zostać wydłużony do 5 tygodni.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące metod dostaw Towaru znajdują się w Sklepie Internetowym, w sekcji Koszyk danego Produktu.
  5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie, albo przez e-mail. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowym wypełnieniu formularza Zamówienia, jeżeli uniemożliwia to lub opóźnia zawarcie Umowy Sprzedaży lub dostawę Towaru.
  6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  7. W przypadku Towaru stanowiącego aktualizację/ulepszenie oprogramowania sprzętowego urządzeń dystrybuowanych przez Sprzedającego (treści cyfrowe) Klient po złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy Sprzedaży i zapłacie, podłącza urządzenie do aplikacji desktopowej GATE CONTROL STATION za pomocą urządzenia USB-Link, albo Blu-Link i instaluje zakupioną aktualizację/ulepszenie.

 

 

 


 

 

 

 • §7. Odstąpienie od Umowy / Umowy Sprzedaży


  1. W przypadku braku informacji, że Użytkownik korzysta z Usług jako przedsiębiorca, który nie podlega ochronie konsumenckiej lub z charakteru Usług nie wynika, że są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie podlegają ochronie konsumenckiej, Usługodawca przyjmuje, że Użytkownik korzysta z Usług jako Konsument. O momencie zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Konsumentem decydują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku braku takich przepisów – postanowienia Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klientów nabywających Produkty w Sklepie Internetowym.
  2. Konsument, który zawarł Umowę / Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy / Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dodatkowych dostawy, bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, kosztów Usług / Usług Dodatkowych świadczonych na żądanie Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie.
  3. Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy / Umowy Sprzedaży, w tym również zgodnie ze wzorem formularza odstąpienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres Sprzedającego, wskazany w formularzu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego: online.store@gatee.eu. W oświadczeniu o odstąpieniu Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego na który zostaną zwrócone płatności, chyba że płatności mają zostać zwrócone przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument (np. na numer rachunku bankowego z którego nastąpiła płatność).
  4. Konsument może odstąpić od Umowy / Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni.
  5. Termin na odstąpienie liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży Towaru – od dnia wydania Towaru, w przypadku Umowy i Umowy o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar stanowiący rzecz ruchomą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na adres Sprzedającego. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar powinien być odesłany kompletny i nie może być uszkodzony. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych Konsument ma obowiązek podłączyć nośnik treści cyfrowych do APLIKACJI GATE COTROL STATION w celu ich odinstalowania, a następnie poczekać aż samoczynnie zostanie zaktualizowane oprogramowanie. Konsument powinien powiadomić Sprzedającego o ukończeniu procesu odinstalowywania treści cyfrowych. Po zweryfikowaniu informacji przez Sprzedającego, płatności zostaną zwrócone Konsumentowi.
  7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania/odinstalowania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie Usług / Usług Dodatkowych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę / Usługę Dodatkową za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 


 

 

 • §8. Obowiązki

  1. Użytkownik / Klient gwarantuje, że przesłane przez niego Informacje nie naruszą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika / Klienta Informacji o charakterze bezprawnym.
  2. Zabronione jest w szczególności przesyłanie Informacji:
  A. wprowadzających w błąd;
  B. fikcyjnych;
  C. naruszających prawa Usługodawcy, innych użytkowników lub osób trzecich;
  D. naruszających Umowę, Umowę Sprzedaży lub Regulamin;
  E. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  F. naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
  G. dyskryminujących, wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, propagujących zażywanie narkotyków lub spożywanie alkoholu;
  H. spamu lub niezamówionej informacji handlowej;
  I. Danych Osobowych osób trzecich;
  J. linków do Informacji o których mowa powyżej.
  3. Usługodawca niezwłocznie usuwa Informacje zabronione z Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że może przechowywać Informacje dla celów archiwalnych, statystycznych, roszczeń lub odpowiedzialności z nimi związanych, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Zabronione jest:
  A. nieuprawniona ingerencja w kod oprogramowania Serwisu, a także korzystanie z oprogramowania zakłócającego działanie Serwisu;
  B. korzystanie z Serwisu w innym celu lub w inny sposób niż określony Regulaminem;
  C. posługiwanie się przy rejestracji, logowaniu lub w trakcie korzystania z Serwisu / Sklepu Internetowego fałszywymi danymi, w tym w szczególności fikcyjnymi, albo cudzymi Danymi Osobowymi w celu uwierzytelnienia lub złożenia Zamówienia;
  D. wykorzystywanie Usług do rozsyłania masowej korespondencji e-mail. Usługodawca może stosować techniczne zabezpieczenia chroniące przed rozsyłaniem niepożądanej masowej korespondencji e-mail.

 


 

 

 • §9. Odpowiedzialność

 

 • 1. Usługodawca względem Użytkownika, a Sprzedawca względem Klienta, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie nie odpowiada za:
  A. szkody spowodowane Siłą Wyższą;
  B. szkody spowodowane nieuprawnioną ingerencją w system teleinformatyczny Użytkownika / Klienta;
  C. skutki kradzieży danych Użytkownika / Klienta;
  D. skutki zainfekowania złośliwym oprogramowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika / Klienta;
  E. zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu / Sklepu Internetowego spowodowane Siłą Wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu / Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika / Klienta;
  F. szkody spowodowane brakiem lub opóźnioną dostawą Towaru przez podmiot trzeci. W przypadku jednak, gdy Towar został wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, a Klient nie otrzymał Towaru w terminie 8 tygodni od dnia wysyłki, Sprzedający ponownie prześle Towar na własny koszt. W przypadku, gdy Klient w związku z powyższym otrzyma dwie przesyłki zawierające Towar, zobowiązany jest do zwrotu jednej z nich;
  z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności względem Konsumenta i Danych Osobowych.

  2. Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia bezpiecznej, nieprzerwanej, ciągłej, stabilnej, efektywnej i pełnej dostępności Usług oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby zapewnienie takiej dostępności, w danych okolicznościach, okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności względem Konsumenta.

  3. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadku, gdy niedostępność Usług wynika z procesu ich rozwoju lub wprowadzania do Serwisu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności względem Konsumenta.

  4. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności względem Konsumenta a w zakresie odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Towaru, zgodnie z ust. 9 poniżej.

  5. Usługodawca chroni dane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz Polityką Cookies, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.

  6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania przez siebie z Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez osoby, którym udostępnił Konto.

  7. Użytkownik jest zobowiązany naprawić Usługodawcy oraz osobie trzeciej wszelką szkodę wyrządzoną wskutek korzystania z Serwisu, w tym w szczególności szkodę wyrządzoną wskutek przesłania do Serwisu Informacji zabronionych, a także zwolnić z odpowiedzialności Usługodawcę, w przypadku gdyby w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, osoba trzecia zwróciła się z roszczeniem przeciwko Usługodawcy. Powyższe dotyczy również roszczeń osoby trzeciej względem Sprzedającego z tytułu szkód wyrządzonych w związku z użyciem Towaru, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  8. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Użytkownika / Klienta, w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a Użytkownik / Klient zobowiązany jest udzielać Usługodawcy w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. Użytkownik / Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nieotrzymania wymaganych informacji, Usługodawca może powstrzymać się ze świadczeniem Usług, a Sprzedający może powstrzymać się ze sprzedażą Produktów, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika / Klienta względem Usługodawcy / Sprzedającego.

 • 9. Sprzedający informuje, że:

  Towary nie są przeznaczone do użycia w sytuacjach, ani w środowiskach, w których awaria, opóźnienia, błędy lub niedokładności mogą być przyczyną śmierci, obrażeń ciała, albo poważnych szkód;
  Towary nie są przeznaczone do użycia w systemach, ani celach militarnych;
  Towarów należy używać ściśle zgodnie z instrukcją obsługi.
  Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Sprzedającemu, Partnerom Sprzedającego lub podmiotom trzecim wskutek niewłaściwego korzystania z Towarów. Klient zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Sprzedającego w przypadku jakichkolwiek roszczeń, pozwów, odpowiedzialności, szkód i związanych z nimi wydatków, w szczególności kosztów obsługi prawnej, wynikłych bezpośrednio lub pośrednio w związku z niewłaściwym korzystaniem z Towarów. Klient wyraźnie oświadcza i akceptuje, że korzysta z Towaru na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Towar zostaje dostarczony Klientowi „tak jak jest” oraz w „miarę dostępności”. Sprzedający nie udziela Klientowi żadnych gwarancji, ani rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, chyba że udzielenie gwarancji lub rękojmi wynika wprost z regulaminu lub przepisów. Klient przyjmuje wszelką odpowiedzialność za wybór Towaru do określonych celów oraz za instalację, użytkowanie i rezultaty uzyskane za pośrednictwem Towaru. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Sprzedający, ani jego Personel lub Partnerzy, nie będą odpowiedzialni za żadne szkody związane z korzystaniem z Towaru. Postanowienia powyższe nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego za śmierć lub uszkodzenia ciała z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, jeżeli takiej odpowiedzialności nie można wyłączyć, ani ograniczyć, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć, ani ograniczyć zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 


 

 

 • §10. Wymagania techniczne oraz wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika / Klienta  1. System teleinformatyczny Użytkownika / Klienta powinien spełniać minimalne warunki techniczne, tj.:
  A. przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji: Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera;
  B. włączone akceptowanie plików Cookies;
  C. dostęp do sieci Internet.
  2. Wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika / Klienta został określony w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 


 

 

 • §11. Prawa własności intelektualnej


  1. Umowa / Umowa Sprzedaży nie przenosi praw do utworów, projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, baz danych, tytułów lub oznaczeń indywidualizujących, bądź wyróżniających. Prawa te podlegają ochronie prawnej na podstawie: Ustawy o prawie autorskim, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zabronione jest zwielokrotnianie Informacji Usługodawcy / Sprzedającego w całości, albo w części, w jakikolwiek sposób, w tym zarówno w sieci Internet, jak i na nośnikach danych, a także przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, opracowywanie, wtórne wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty, w tym w innych serwisach internetowych, na nośnikach reklamowych, poprzez emisję w radiu lub telewizji, poprzez publikację lub wyświetlanie w prasie, na billboardach, za pośrednictwem jakichkolwiek technik i technologii telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, lub na nośnikach danych, a także umieszczanie linków do Informacji Usługodawcy / Sprzedającego w sposób, który mógłby uniemożliwić rozpoznanie źródła.
  3. Sprzedający udziela Klientowi licencji na korzystanie z Towarów, stanowiących treści cyfrowe Sprzedającego (oprogramowanie sprzętowe urządzeń i jego modyfikacje) na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
  4. Użytkownik / Klient oświadcza i gwarantuje, że przesłane, wykorzystane lub przechowywane przez niego w Serwisie Informacje są wolne od wad prawnych, a także roszczeń osób trzecich. Użytkownik / Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody, wymagane do przesłania, korzystania i przechowywania tych Informacji, oraz że takie działania nie naruszą praw lub dóbr osób trzecich oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik / Klient upoważnia Usługodawcę / Sprzedającego do nieodpłatnego przechowywania w Serwisie Informacji o których mowa powyżej oraz do nieodpłatnego korzystania z nich w taki sposób, jaki będzie wymagany dla zapewnienia świadczenia Usług / Sprzedaży Produktów.

 


 

 

 • §12. Wsparcie techniczne i reklamacje  1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy problemy techniczne w związku z działaniem Serwisu. Każdorazowo w przypadku zgłoszenia Usługodawca niezwłocznie podejmie prace naprawcze. Usługodawca może w celu usunięcia problemów dokonywać wszelkich ingerencji w zasoby Użytkownika oraz wstrzymać się ze świadczeniem Usług. W przypadku, gdyby źródło problemów, w tym w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, tkwiło w zasobach Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie usunąć problem i powiadomić o tym Usługodawcę. Usługodawca może również usunąć problem we własnym zakresie, w tym bez zgody Użytkownika, na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Problemów drobnych, które nie uniemożliwiają korzystania z Serwisu, Usługodawca może nie usuwać.
  2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu lub dotyczące Produktów należy przesyłać na adres Usługodawcy, w tym na adres email: online.store@gatee.eu.
  3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od kiedy zdarzenie nastąpiło, albo od kiedy Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących Towarów, również zdjęcia uszkodzonego Towaru, dane dotyczące akcesoriów połączonych z Towarem oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy. W przypadku niektórych Towarów Sprzedający może również wymagać podania numeru seryjnego, wersji oprogramowania, numerów błędów. Dotyczy to Towarów, które posiadają, albo powinny posiadać takie oznaczenia lub informacje.
  5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego złożenia.
  6. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony pod warunkiem poinformowania Użytkownika o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie podał wszystkich niezbędnych danych, albo nie dostarczył/udostępnił wadliwego Towaru, odpowiednio o brakujących danych, albo o konieczności dostarczenia/udostępnienia wadliwego Towaru.
  7. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
  8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, może on zwrócić się do Usługodawcy o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu reklamacji od Usługodawcy.

 


 

 

 • §13. Gwarancja  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.
  2. Towary objęte są gwarancją producenta, importera lub Sprzedającego, z wyłączeniem Towarów stanowiących treści cyfrowe Sprzedającego, których gwarancja nie obejmuje.
  3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, chyba że co innego wynika z gwarancji na dany Towar.
  4. Informacje o gwarancji, w tym termin gwarancji, zostały umieszczone na opakowaniu Towaru. Informacje o gwarancji mogą być też zamieszczone na stronie Towaru w Sklepie Internetowym.
  5. Klient może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji producenta / importera za pośrednictwem Sprzedającego.
  6. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedający, reklamowany Towar należy:
  A. odesłać na koszt Sprzedającego, albo
  B. jeżeli tak Strony uzgodniły, w przypadku wymiany Towaru na nowy, zniszczyć zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Sprzedającego i odesłać zdjęcia potwierdzające zniszczenie Towaru;
  Sprzedający ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem e-mail w terminie 14 dni od dnia skutecznego zgłoszenia.
  7. Naprawiony lub nowy Towar przesyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na wyraźne żądanie Klienta zwrot może również zostać zrealizowany inną metodą dostawy oferowaną przez Sprzedającego. W takim przypadku Klient ponosi ewentualne koszty stanowiące różnicę między kosztem dostawy w ramach metody wybranej przez Klienta, a kosztami dostawy realizowanej przez Pocztę Polską.
  8. Strony wyłączają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.
  9. Klientowi uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli:
  A. Towar został zniszczony wskutek mechanicznego, termicznego lub chemicznego uszkodzenia powstałego intencjonalnie lub przypadkowo; lub
  B. Towar został użyty niezgodnie z przeznaczeniem (niezgodnie z instrukcją), a także w przypadku: nadużycia, zaniedbania, nadmiernego fizycznego, elektrycznego lub elektromechanicznego obciążenia, zalania cieczą lub płynem, zmian lub modyfikacji struktury jakiejkolwiek części Towaru (np. zdjęcie rurki termokurczliwej); lub
  C. nie można podać numeru seryjnego Towaru – np. numer seryjny został zdarty lub jest nieczytelny; lub
  D. Towar został zniszczony lub uszkodzony wskutek nieprawidłowej instalacji.

 

 


 

 

 • §14. Postanowienia Końcowe  1. Warunkiem świadczenia Usług / Sprzedaży Produktów jest akceptacja Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient potwierdza akceptację Regulaminu.
  2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego wykładni, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego.
  3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług / Sprzedażą Produktów rozpatrywane będą przez polskie sądy powszechne.
  4. Regulamin sporządzony został w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku Konsumentów, będących obywatelami Polski, językiem Regulaminu jest język polski i w tym języku Umowa / Umowa Sprzedaży zostaje zawarta. W pozostałych przypadkach Umowa / Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku angielskim, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego.
  5. Usługodawca / Sprzedający nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy, udostępnia Regulamin Użytkownikowi / Klientowi. Na żądanie Użytkownika / Klienta Usługodawca / Sprzedający udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Użytkownik / Klient się posługuje.
  6. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników / Klientów są dokonywane przez Usługodawcę z ważnych przyczyn (zmiany w rodzaju lub zakresie Usług, zmiany metod płatności lub dostaw, w tym rezygnacja ze świadczenia określonych Usług lub dodanie nowych Usług, zmiany w zakresie procesów działania Serwisu, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, zmiany w zakresie danych Usługodawcy / Sprzedającego) i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji w Serwisie, a jeżeli Użytkownik / Klient podał swój adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika / Klienta, na ten adres e-mail. Usługodawca informuje Użytkownika / Klienta o planowanych zmianach, zakresie zmian oraz ważnych przyczynach zmian, wraz z przesłaniem odnośnika do zmienionej treści Regulaminu. Użytkownik / Klient, który nie zgadza się na zmiany powinien poinformować o tym Usługodawcę. Do Umów Sprzedaży stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
  7. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach http://www.uokik.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może w szczególności:
  A. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
  B. wszcząć postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  C. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  D. skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. Do Regulaminu dołączono następujące załączniki:
  A. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia;
  B. Załącznik nr 2Polityka prywatności;
  C. Załącznik nr 3 – Polityka Cookies;
  D. Załącznik nr 4 – Licencja na Oprogramowanie.
  9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, RODO.
  10. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego publikacji w Serwisie.

 

 

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493,
e-mail: online.store@gatee.eu.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług / Umowy Sprzedaży Towaru / Umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej.

________________________________________
Wskazanie Usługi / Towaru / Usługi Dodatkowej

________________________________________
Data zawarcia umowy / dostawy Towaru

________________________________________
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

________________________________________
Adres Konsumenta(-ów)

________________________________________
Adres e-mail Konsumenta(-ów) (jeżeli posiada)

________________________________________
Numer rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu płatności

________________________________________
Podpis Konsumenta(-ów)
(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

________________________________________
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników i klientów Serwisu GATE (Serwis) (Użytkownicy, Klienci), jakie Dane Osobowe mogą być przetwarzane w Serwisie, a także o celach ich przetwarzania i sposobie wykorzystania oraz o przysługujących Użytkownikom / Klientom w związku z tym uprawnieniach. Administrator Danych Osobowych (Administrator) chroni prywatność Użytkowników / Klientów i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie. Dane Osobowe Użytkowników / Klientów są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane Osobowe mogą być przetwarzane w plikach Cookies Użytkowników / Klientów, na zasadach określonych w Polityce Cookies.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować pod adresem email: iodo@gatee.eu. Użytkownicy / Klienci, których Dane Osobowe są przetwarzane, mogą kontaktować się również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na adres Administratora.

Cel i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych:

 • Świadczenie Usług w Serwisie:
  Świadczenie niektórych Usług w Serwisie może wymagać podania Danych Osobowych. W takim przypadku Dane Osobowe przetwarzane są w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Użytkownikowi niektórych Usług. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkownika / Klienta: nick, imię nazwisko, hasz hasła, e-mail, kraj, ID Google, ID Facebook, identyfikator Apple, informacja o udziale w rankingu;
 • Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym
  Sprzedaż Produktów wymaga podania Danych Osobowych. W takim przypadku Dane Osobowe przetwarzane są w celu podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy Sprzedaży oraz w celu wykonania Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia i sprzedaży Produktów. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkownika / Klienta: adres IP, kraj transakcji, ID transakcji, informacje na temat pomyślności transakcji, kwota zakupu, data zakupu, imię i nazwisko, e-mail, numer VAT-EU, nazwa organizacji, adres organizacji, kod MCC karty;
 • Komunikacja z Użytkownikiem / Klientem:
  Dane Osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Użytkownikiem / Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora. Przetwarzanie Danych Osobowych w takim przypadku wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkownika / Klienta: nick, imię nazwisko, e-mail, ID Google, ID Facebook, identyfikator Apple. Za prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator uznaje również: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, a w niektórych przypadkach również marketing bezpośredni usług własnych, przy czym w celach marketingowych Administrator może przetwarzać Dane Osobowe również za zgodą Użytkownika / Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka może być przez Użytkownika / Klienta w każdym czasie cofnięta.
 • Rozliczenia finansowe:
  Dane Osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów regulujących zasady rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie tych danych dotyczy wyłącznie odpłatnych Usług i sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym. Podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących zasady rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkownika / Klienta: adres IP, kraj transakcji, ID transakcji, informacje na temat pomyślności transakcji, kwota zakupu, data zakupu, imię i nazwisko, e-mail, numer VAT-EU, nazwa organizacji, adres organizacji, kod MCC karty, kraj wydania karty, data ważności karty, typ karty (VISA/MASTERCARD etc.), informacje o koncie PayPal, część numeru karty, informacja o zakupionym Produkcie, Device Serial Number, platforma z której dokonano płatności.

 

Odbiorcy Danych Osobowych:
Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące Administratorowi usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych (w tym również pośrednikom płatności, jak PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.), prawne, doradcze, konsultacyjne, archiwizacyjne, informatyczne. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe. W przypadku zakupu Towarów w Sklepie Internetowym, Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanym w proces dostawy Towaru do Klienta (przewoźnicy, pośrednicy). W przypadku zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w sprzedaży ratalnej, Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanym w proces kredytowania zakupu.

Dane Osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, ani przekazywane do państw trzecich, spoza EOG, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. W szczególności Dane Osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego podmiotom zaangażowanym w proces dostawy Towaru do Klienta na terytorium państwa trzeciego, z zachowaniem wymogów RODO.

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?
Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych Osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Dane w Serwisie, w tym w Sklepie Internetowym, nie podlegają profilowaniu.

W jaki sposób można dokonać zmian w Danych Osobowych?
Użytkownik / Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Użytkownik / Klient ma też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, na przykład w przypadku, gdyby Administrator profilował dane Użytkownika / Klienta. Użytkownik / Klient, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych celach Użytkownik / Klient może kontaktować się na adres e-mail: online.store@gatee.eu lub iodo@gatee.eu. Użytkownik / Klient może kontaktować się również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na adres Administratora. W zakresie plików Cookies Użytkownik / Klient może dokonywać zmian samodzielnie, na zasadach określonych w Polityce Cookies.

W jaki sposób Administrator zabezpiecza Dane Osobowe?
Administrator chroni dane Użytkowników / Klientów przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dostęp do danych Użytkowników / Klientów mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności, jak również podwykonawcy, którzy zawarli z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych i spełniający kryteria bezpieczeństwa w nich określone.

W jakim okresie Dane Osobowe są przetwarzane?
W przypadku świadczenia Usług, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres świadczenia Usług (w tym również Usługi Konta w Serwisie), a w przypadku odpłatnych Usług również do czasu rozliczenia płatności, z zastrzeżeniem danych na których przetwarzanie Użytkownik / Klient wyraził odrębną zgodę, albo istnieje inna podstawa ich przetwarzania. W przypadku sprzedaży Produktów Dane Osobowe przetwarzane są przez okres realizacji procesu sprzedaży, w tym dostawy i rozliczenia płatności. W przypadku Komunikacji z Użytkownikiem / Klientem, Dane Osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi / Klientowi odpowiedzi. Dane Osobowe mogą być też w ograniczonym zakresie przetwarzane po upływie wskazanych okresów, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń albo tak długo, jak jest to możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. w celach statystycznych, udokumentowania transakcji. Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.
Użytkownik / Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie.

 

 

 


 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU
POLITYKA COOKIES


Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników i klientów serwisu, w tym sklepu internetowego GATE (Serwis, Sklep Internetowy) (Użytkownicy, Klienci) o celach przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników / Klientów, a także o możliwościach określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Administrator Serwisu (Administrator) może przechowywać na urządzeniach końcowych Użytkowników / Klientów pliki Cookies oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika / Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.

Czym są pliki Cookies?
Pliki Cookies, to informacje zapisane w plikach tekstowych, które Serwis wysyła do przeglądarki internetowej Użytkownika / Klienta i które przeglądarka internetowa Użytkownika / Klienta wysyła z powrotem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu. Pliki Cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta. Pliki Cookies używane są do utrzymywania sesji Użytkownika / Klienta, a także do zapamiętania innych danych, dzięki czemu Użytkownik / Klient nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci do Serwisu / Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zapamiętują między innymi nazwę strony internetowej pochodzenia, dane przeglądarki Użytkownika / Klienta, unikalny numer i okres przechowywania na urządzeniu Użytkownika / Klienta.

W jakim celu Administrator korzysta z plików Cookies?
Administrator korzysta z plików Cookies w celu:

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika / Klienta oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Serwisu / Sklepu Internetowego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności Usług, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy / Klienci korzystają z Serwisu / Sklepu Internetowego, za pomocą usługi Google Analytics.

 

Jakich plików Cookies używa Serwis?

 • Cookies sesyjne – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do jej zamknięcia, konieczne, aby funkcjonalności Serwisu działały poprawnie;
 • Cookies stałe – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej przez określony czas. Zapewniają między innymi poprawną nawigację i układ treści Serwisu. Okres przechowywania tych plików zależy od wyboru, którego Użytkownik / Klient może dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Ten rodzaj Cookies zezwala na przekazywanie informacji do Serwisu za każdym razem, gdy Serwis jest przez Użytkownika / Klienta odwiedzany;
 • Cookies Google Analytics – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej dla celów analizy statystycznej ruchu w Serwisie. Usługę analizy udostępnia Google Inc. z siedzibą w USA. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym niż Google podmiotom i służą jedynie raportowaniu interakcji Użytkownika / Klienta w Serwisie.

 

Kto jest Administratorem Serwisu?
Administratorem Serwisu jest GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493. Adres do kontaktu: iodo@gatee.eu. Użytkownik / Klient może kontaktować się również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na adres Administratora.

Ustawienia przeglądarki internetowej.
Przeglądarka internetowa Użytkownika / Klienta może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików Cookies. Użytkownik może w każdym czasie określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane, możliwość przechowywania plików Cookies może zostać ograniczona (np. przez każdorazowe informowanie o instalacji plików Cookies) lub dostęp do plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenia plików Cookies mogą uniemożliwić korzystanie z Serwisu, Usług i/lub zakupu Produktów na urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. W ramach funkcjonalności danej przeglądarki internetowej można uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami Cookies.

Niniejsza Polityka obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie.

 

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE


Sprzedający udziela Klientowi bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, niezbywalnej, niekomercyjnej, osobistej licencji na instalację i korzystanie z Towarów, stanowiących treści cyfrowe Sprzedającego - oprogramowanie sprzętowego urządzeń i jego modyfikacje (Oprogramowanie), na czas nieoznaczony, na jednym urządzeniu. Udzielenie licencji następuje z chwilą uiszczenia płatności za Towar przez Klienta. Klient w żadnym przypadku nie może korzystać z Oprogramowania, ani udostępniać go innym podmiotom w celach komercyjnych. W szczególności nie jest dozwolona sprzedaż, przenoszenie praw, ani korzystanie z Oprogramowania w innych celach, niż zgodne z Regulaminem. Klient może jednorazowo, trwale przekazać całą licencję na Oprogramowanie wraz z urządzeniem, przy czym nabywca musi w takim przypadku zobowiązać się do stosowania warunków Regulaminu, w tym niniejszej licencji, co Klient gwarantuje. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie przeniesienia autorskich praw majątkowych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: pobranie, instalacja, wprowadzanie, wyświetlanie, uruchamianie, stosowanie, przechowywanie, zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania, wyłącznie w celach osobistych. Klient nie nabywa prawa do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim. Klient zobowiązany jest nie podejmować żadnych czynności bezpośrednio lub pośrednio zmierzających do ujawnienia kodu źródłowego Oprogramowania, a także czynności polegających na tłumaczeniu, przystosowywaniu, zmianach układu Oprogramowania lub jakichkolwiek innych zmianach w Oprogramowaniu – chyba że uprawnienie takie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Stosuje się zasady odpowiedzialności, zgodnie z § 9 ust. 1- 9 Regulaminu.